Vedtekter

Bergen Agility Klubb

Lover 2013

Vedtatt på årsmøte 2013
Sist revidert på årsmøte 22.03.18

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den ………………

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Bergen Agility Klubb og forkortes til BAK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

BAK ble stiftet 15. september 1999. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde og verneting i Bergen.

 • 1-2 Formål

BAK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. BAK er en inkluderende klubb som er åpen for alle hunderaser og mennesker i alle aldre. Klubben skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

Klubbens formål er å:

* Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.

* Legge mulighetene til rette for medlemmer for aktivitet med hund.

* Bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser av fysiske og psykiske sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosiale veltilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber.

* Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

* Fremme agilitysporten i Bergen.

* Øke nivået på utøverne.

* Kunne tilby aktive utøvere treningstid mandag til fredag i utehalvåret

* Forsøke å legge til rette for trening i vinterhalvåret.

* Kunne tilby kurs på alle nivåer.

* Kunne gi kursdeltagere et tilbud etter fullført nybegynnerkurs.

* Kunne utdanne og oppdatere agilityinstruktører.

* Oppfordre medlemmene til å ivareta hverandre gjennom å støtte og hjelpe både i trenings- og konkurransesammenheng.

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet

– Ekstraordinært årsmøte

– Styret

– Valgkomite

– Stevnekomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlemmer har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

 

 • 2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte BAK og NKKs virksomhet samt å følge BAK og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmer som stiller på stevne i regi av BAK tildeles minst en oppgave på stevnedagen som dugnad for klubben.

 

 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a) Utmeldelse
 2. b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 5. e) Se 2-5 Disiplinær reaksjoner
 • 2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 • 2-6 Æresmedlem

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

 

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 

 

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Personer som står på valg til styreverv må være tilstede på årsmøtet eller ha dokumentert fravær. Dersom leder av ulike årsaker ikke kan velges ved det ordinære årsmøtet, blir fungerende leder sittende til ny leder velges ved et ekstraordinært årsmøte.

 

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden

– Årsberetning

– Regnskap med revisors beretning

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må

være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. c) Behandle årsberetning
 4. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. e) Godkjenne budsjett for neste år
 6. f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
 7. g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 8. h) Velge:

– Leder for 1 år

– Nestleder for 2 år

– 4 styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år

Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping.

Revisor med vararevisor for 2 år.

-Valgkomite (velges for 2 år): Bestående av leder, medlem(mer) og

varamedlem(mer).

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 • 4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

 • 4-3 Styrets oppgaver er å

– lede klubben mellom årsmøtene

– avholde årsmøte

– drive klubben i samsvar med klubbens formål

– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

– oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

– oppnevne representant til NKK-regionen

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder, ett medlem og ett varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1.

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål.

 • 6-4 Forvaltning av klubbens overskudd.

Overskudd i Bergen Agility Klubb skal forvaltes på følgende måte: Styret skal hvert år sette av nødvendige midler til fremtidige investeringer/drift på egen konto. Deretter kan det etter søknad gies inntil 30% av klubbens resterende overskudd fra fjorårets drift til støtte til aktive konkurranseutøvere som representerer BAK, søknad om støtte skal være styret i hende innen 1. november.

 • 6-5 Støtte til instruktørutdanning

Hvert år har styret mulighet til å sette av et beløp i budsjettet som skal benyttes til utdanning av agilityinstruktører. Når støtte skal kunne gis er det en forutsetning at vedkommende som tilgodesees har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også fylle kravene for å ta utdanningen det søkes til. Medlemmer som får støtte til instruktørutdanning forplikter seg til å avholde ett gratis kurs, eller to kurs til ½ betaling, for hvert kurs medlemmet mottar støtte til fra BAK.

 • 6-6 Støtte til dommerutdanning

Når et medlem blir anbefalt av klubben til utdanning som agilitydommer kan vedkommende også søke klubben om økonomisk støtte til utdanningen. Når støtte skal kunne gis er det en forutsetning at vedkommende som tilgodesees har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også oppfylle kravene for å ta utdanningen det søkes om. Medlemmer som får støtte til dommerutdanning forplikter seg til å dømme ett dobbeltstevne i klubbens regi vederlagsfritt, eller to stevnedager til ½ betaling. På stevnene må alle klasser kunne stille. Aktive dommere kan også søke om støtte til deltakelse på dommerkonferanser i regi av NKK. Søknader rettes til styret som også bestemmer størrelsen på støtten.

 • 6-7 Lagdeltakelse

BAK dekker påmeldingsavgiften for alle klubbens lag som meldes på til stevnene som BAK arrangerer. BAK dekker også påmeldingsavgiften for alle klubbens lag som stiller i NM. Utover dette sponser klubben de av lagene som kvalifiserer seg og som reiser til NM, og representerer BAK, med inntil kr 1500,- per lag. Blant de som ønsker å gå lag velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til lagkontakten hvilke stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag. Lagkontaktene har ansvar for å koordinere og melde på lag. Se forøvrig klubbens egne lagregler.

 • 6-8 Støtte til medlemmer som deltar i internasjonale mesterskap

Medlemmer som kvalifiserer seg og reiser til internasjonale mesterskap støttet av FCI kan få dekket deler av utgiftene av klubben. Oppad er dette begrenset inntil kr 3000,- pr person og pr mesterskap. Søknadsfrist for midler inneværende kalenderår er 1. desember. Støtte forutsetter deltakelse i mesterskap, at man reiser med den norske landslagstroppen i agility og at man inneværende år representerer BAK som hovedklubb. Støtte kan også tildeles reserver.

 • 6-9 Tildeling av nøkkel til treningsområdet/utstyret

For å få tilgang på nøkkel til bommen og garasjen i Nordnæsdalen forplikter man seg til å inneha en oppgave i klubben, og man må ha vært medlem i Bergen Agility Klubb i minst ett år eller ha tilsvarende minst ett års erfaring med agility fra annet sted. Styret kan utvise skjønn ved utdeling av nøkler, slik at man etter søknad kan få tilgang til nøkler selv om man ikke innfrir kravet på ett års medlemskap. Dersom man ikke tilfredsstiller disse kravene vil man likevel ha tilgang til de oppsatte fellestreningene. Nøkler utleveres mot et depositum som fastsettes av styret og skal leveres tilbake ved opphør av medlemskap.

 • 6-10 Bindende påmelding til aktiviteter i regi av klubben

Det er økonomisk bindende påmelding til kurs og trening i regi av klubben. Hvis man likevel sier ifra seg plassen vil klubben refundere beløpet dersom en annen ekvipasje overtar plassen og betaler for denne.

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.